Facility Manager Denmark

Location: 

Copenhagen, DK

Job ID:  52744
Category:  Manufacturing & Operations

 
Stratasys er verdens førende inden for 3D-print!

Stratasys fører an i det globale skift til additiv fremstilling med innovative 3D-printløsninger til markeder indenfor rumfart, bilindustri, forbrugerprodukter og healthcare. Gennem smarte og forbundne 3D-printere, polymermaterialer, et softwareøkosystem og on-demand produktion tilbyder Stratasys konkurrencemæssige fordele på hvert trin i værdikæden. Verdens førende virksomheder henvender sig til Stratasys for at transformere produktudvikling, skabe agile  produktions- og forsyningskæder og forbedre patientplejen.

 

Resumé af stillingen: I denne rolle vil du være ansvarlig for at drive faciliteterne på vores kontor i København, hvor vores 3D-printere udvikles. Du vil desuden understøtte SAF-testcentret medvedligeholdelse og reparation af testudstyr samt varetage opgaver relateret til arbejdsmiljøet på adressen.

 

Hvad du skal lave:

Facilitet
•    Daglig drift af faciliteterne (affaldshåndtering, overvågning af driftsstatus, materialeforsyning).
•    Overvågning, vedligeholdelse og fejlfinding på apparater og anlæg (klimaanlæg, luftfugtighedskontrol osv.).Daglig kontakt for relevante leverandører og håndværkere.

 

Arbejdsmiljø 
•    Oprette og vedligeholde relevant dokumentation/instruktioner 
•    Deltage i sundheds- og sikkerhedsgennemgange samt opfølgning.

 

Test Center
•    Bidrage til vedligeholdelse, fejlfinding og kalibrering af testcenterets udstyr.

 

Andet
•    Opretholde god laboratoriepraksis, SOP'er (Standard Operating Procedures), 5S osv. for at understøtte og sikre ensartet og pålidelig drift af testcentret.
•    Indkøb af forbrugsvarer, reservedele, serviceydelser.

 

 Must have for denne rolle:
•    Teknisk uddannelse eller grundig erfaring/træning indenfor automation, elektromekaniske anlæg, mekanik eller lignende
•    Erfaring med fejlfinding på elektromekanisk udstyr
•    IT på brugerniveau
•    Du er klartil at hjælpe når der er brug for det
•    Du arbejder selvstændigt og på eget initiativ.
•    Du har en professionel fremtoning og væremåde.
•    Du har styr på dine opgaver og dine prioriteter.
•    Du taler flydende dansk og har gode færdigheder i engelsk

Rejser: Der forventes mindre end 10 % rejseaktivitet
 
Hvad du vil være en del af: 
o Virksomhedsoversigt (https://www.stratasys.com/en/about-us/history/)
o Vores kultur og værdier (https://www.stratasys.com/en/about-us/culture/)
o Vores bæredygtighed "3D Printing a Better Tomorrow" (https://www.stratasys.com/en/about-us/sustainability/) 
o Vores lokationer (https://www.stratasys.com/en/contact-us/office-locations/)
o Tjek vores video ud! (https://www.youtube.com/watch?v=6wmDfmt2bNI) 

 

Yderligere oplysninger:
Du vil blive en del af et fascinerende og fleksibelt internationalt miljø med mange specialister inden for forskellige områder, f.eks. elektronik, mekanik, software, produktion osv. Vi bliver flere hele tiden, men fastholder dynamikken fra en start-up, herunder hurtige beslutninger, sjov og entusiasme og en tæt relation til ledelsen. Vi tilbyder moderne, fleksible arbejdsforhold, en god frokostordning og en dynamisk og international arbejdskultur.
Som en del af det københavnske team på 34 kolleger vil du også blive en del af det globale Stratasys, som kan tilbyde masser af karrieremuligheder, da det er en verdensomspændende organisation med ca. 2.000 ansatte på verdensplan.
Er du interesseret? 
Send os din ansøgning på engelsk; vi modtager udelukkende ansøgninger via vores karriereportal. Vi beklager, at vi udelukkende kan tage kandidater med arbejdstilladelse til Danmark i betragtning.

 

 

 
Stratasys is a world leader in 3D printing! 

Stratasys is leading the global shift to additive manufacturing with innovative 3D printing solutions for industries such as aerospace, automotive, consumer products and healthcare. Through smart and connected 3D printers, polymer materials, a software ecosystem, and parts on demand, Stratasys solutions deliver competitive advantages at every stage in the product value chain. The world’s leading organizations turn to Stratasys to transform product design, bring agility to manufacturing and supply chains, and improve patient care. 

 

The position summary: This role will be responsible for running the facilities at our office in Copenhagen, where our SAF printers are developed. Furthermore, this role will support the SAF testing center, handling maintenance & repair of testing equipment as well as carrying out Health & Safety activities across the facility.

In this role:  
 
What you will be doing: 

 

Facility
•    Daily facility operations (waste management, status surveillance, materials supplies).
•    Surveillance, maintenance, and troubleshooting on appliances and assets (A/C, humidity controls etc.).
•    Contact point for facility-related suppliers & contractors.

 

Health & Safety (H&S)
•    Establish & maintain relevant H&S documentation/instructions.
•    Participate in H&S reviews and follow-up.

 

Test Center
•    Maintenance, troubleshooting, calibration of test center equipment.

 

Other
•    Maintain Good Lab Practice, SOP’s, 5S etc., to support & secure consistent and reliable Test Center/facility operations.
•    Purchasing of consumables, spare parts, services.


 Must have for this role: 
•    Technical training or professional education within automation, electro-mechanical systems or similar

•    Experience with troubleshooting of electro-mechanical equipment
•    IT skills on user level
•    Willing to help out when needed with a positive demeanor
•    Able to work off own initiative.
•    Professional appearance and manner
•    Proactive and can manage own workload and priorities
•    Fluent in Danish with good skills in English 


Travel required: Less than 10% travel is anticipated 
 
What you will be part of: 
o    Company Overview (https://www.stratasys.com/en/about-us/history/)
o    Our Culture and Values (https://www.stratasys.com/en/about-us/culture/)
o    Our Sustainability “3D Printing a Better Tomorrow” (https://www.stratasys.com/en/about-us/sustainability/ 
o    Our Locations (https://www.stratasys.com/en/contact-us/office-locations/)
o    Check out our video! (https://www.youtube.com/watch?v=6wmDfmt2bNI) 
 
Additional Information:

You will be a part of a fascinating and flexible international environment working together with many specialists in different areas e.g., electronics, mechanical, manufacturing etc. The growing team in Copenhagen offers the dynamics of a start-up, including fast decisions, fun and enthusiasm and close relation to management. We also offer modern flexible working conditions, a great lunch arrangement, and a dynamic and international working culture.

Being part of the Copenhagen team of 34 colleagues, you will also become part of the global Stratasys which can offer lots of career opportunities, being a world-wide organization with approx. 2,000 employees world-wide


Interested? 
Send us your application in English; we accept applications exclusively over our career portal. We regret that we may exclusively consider candidates with working permits for Denmark.